چرا از نظر منطق قرآن شیطان با این همه عبادت از کافران محسوب گشته است؟