حفاظت از خود و تحکیم شرایط فردی

درواقع افکار ما تا حد زیادی به احساساتمان از تجربیات فردی در گذشته و حال وابسته است. شرایط اقتصادی پر اظطراب کنونی باعث بروز تغییراتی در رفتارهای ما شده که نشانه روشن و اصلی آن تلاش برای حفاظت از خود و تحکیم شرایط فردی است.

کتاب من مظطرب / استفانی برتولون – شمعدونی