صلاح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

کجا رویم بفرما از این جناب کجا

کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا

خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

صلاح کار کجا و من خراب کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد

چو کحل بینش ما خاک آستان شماست

مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است

بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *