اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

/
به خال هندویش بخشم سمرقند…

صلاح کار کجا و من خراب کجا

/
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به…

الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها

/
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد…